Őrizd meg az egészséged és nyerj iPhone 6s-t egy új okostelefonos alkalmazással!

2015.11.27. 11:46

A MENTA egy teljesen új, okostelefonra készült szuper alkalmazás, amely nemcsak egy iPhone 6s szerencsés nyertesévé tehet, de biztonságos, egyszerűen kezelhető, és segít megőrizni nemcsak saját egészségedet, de családodét is!

Az alkalmazás használatával felvihetsz minden hiteles adatot az első oltástól kezdve a cukorbeteg nagyszülők mérési eredményéig, majd ezeket az információkat bármikor, bárhonnan nyomon követheted, vagy továbbíthatod az orvosodnak. Az alkalmazás segít betartani a diétát, szemmel tartani a szedett gyógyszerek listáját, nyomon követni a krónikus betegségek alakulását. Mozgás- és táplálkozásnaplók, hasznos információk segítségével sokkal könnyebben élhetsz egészséges életet, és valósíthatod meg a céljaidat. Ha letöltöd az alkalmazást, azonnal a kezedbe veheted az egészséged, segíthetsz a családodnak, és még egy iPhone 6s is rád vár!

 

Ahhoz, hogy résztvehessen a nyereményjátékban: 

  • Töltsd le az applikációt az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.
  • Regisztrálj, majd aktiváld* regisztrációdat.
  • Ezt követően nem kell mást tenned, mint helyesen válaszolni az alábbi kérdésre, és elküldeni a megfejtést a nyeremeny@life.hu címre december 18-án, 12:00-ig!

A levél tárgya Menta legyen!

 

A MeNTA applikáción belül a Dokumentumaim menüpontban milyen illusztráció látható?

a, kék kérdőjel és egy információs ikon

b, sárga nap és egy felkiáltójel

c, lila emberalak és egy pluszjel

 

A nyereményjátékon csak az vehet részt, aki előzőleg a MeNTA applikációt letöltötte, regisztrált és aktiválta regisztrációját. Az aktivációs linket tartalmazó e-mailt a nyertesnek be kell mutatnia. (Csak akkor jogosult nyertes a nyeremény átvételére, ha be tudja mutatni az aktivációs linket tartalmazó emailt és annak dátuma, korábbi, mint a helyes megfejtést tartalmazó email dátuma.)

*Ellenőrizd a Spam vagy a Levélszemét mappát, lehet, hogy az aktiváló levél oda került.

Nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató
Nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató

1. A jelen nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban együttesen: "Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9., cégjegyzékszáma: 01-10-044389, a továbbiakban: Szervező) által szervezett "Töltse le a Menta mobilalkalmazást és nyerjen iPhone 6s-t!" nyereményjátékra (a továbbiakban: "Nyereményjáték").
2. A Nyereményjátékban - a 3. pontban meghatározottak kivételével - részt vehet minden, Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkező MeNTA felhasználó (a továbbiakban: „Játékos"), aki a Nyereményjáték időszaka alatt:
 a MeNTA mobil applikációt letölti, és abba regisztrál,
 a regisztrációt megerősítő aktiválást elvégzi, majd ezt követően
 elküldi az alábbi kérdésre adott helyes választ a nyeremeny@life.hu címre
A MeNTA applikáción belül a Dokumentumaim menüpontban milyen illusztráció látható?

a. kék kérdőjel és egy információs ikon
b. sárga nap és egy felkiáltójel
c. lila emberalak és egy pluszjel

3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér)
4. A Nyereményjátékra jelentkezés érdekében a Játékosnak a MeNTA applikáció letöltését követően létrehozott személyes fiókot aktiválni kell. Az aktiválást követően kell elküldeni a helyes választ „Menta" tárggyal a nyeremeny@life.hu címre.
A nyereményjátékon csak az vehet részt, aki előzőleg a MENTA applikációt letöltötte, regisztrált és aktiválta regisztrációját. /Ha az aktiváló e-mail nem érkezne meg 10 percen belül, előfordulhat, hogy az a SPAM (kéretlen levelek) mappában található./
Az aktivációs linket tartalmazó e-mailt a nyertesnek be kell mutatnia Csak akkor jogosult nyertes a nyeremény átvételére, ha be tudja mutatni az aktivációs linket tartalmazó e-mailt és annak dátuma, korábbi, mint a helyes megfejtést tartalmazó email dátuma.
Egy e-mail cím csupán egy alkalommal vehet részt a játékban.
5. A Játékos a Nyereményjátékba való jelentkezéssel elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot, valamint hozzájárul személyes adatainak a 14-25. pontokban részletezett kezeléséhez.
6. A Nyereményjáték 2015. december 11-től 2015. december 18. 12:00 óráig tart. A Nyereményjáték időtartamán kívül beérkezett jelentkezéseket a Szervező érvénytelennek tekinti.
A sorsolás időpontja és helyszíne: 2015. december 18. 13:30, dr. Barbalics Miklós Közjegyzői Iroda, 1036 Budapest, III. kerület, Árpád fejedelem útja 53/A. I./5.
A véletlenszerű sorsolás közjegyző előtt történik és arról a Szervező jegyzőkönyvet készít.
7. A Nyereményjáték nyereménye 1 db iPhone 6s típusú készülék.
8. A nyereményt a Szervező a 2-4. pont szerint érvényes jelentkezést beküldő Játékosok között sorsolja ki. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
9. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyertesen túl 5 db további pótnyertes is kisorsolásra kerül, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes (illetve az első pótnyertes) az erről szóló értesítést közlő e-mail megküldésétől számított 48 órán belül nem válaszol, vagy bármely más okból (pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt) nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).
10. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány száma, mobiltelefonszám, a Szervező adófizetési kötelezettségéhez szükséges adatok (így különösen a nyertes adószáma és társadalombiztosítási azonosító jele) valamint köteles bemutatni a MeNTA regisztráció aktiválásáról szóló értesítést akár elektronikus, akár nyomtatott formában.
11. Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
12. Nem megfelelő adatok megadásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező az aktivációs linket nem használja, a jelentkezéssel a Játékos kijelenti, miszerint az aktiválást már elvégezte.
13. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
telefonszám: (06-1) 462 13 10
e-mail cím: nyeremeny@life.hu

Adatkezelési Tájékoztató
14. A Nyereményjáték Szabályzat kizárólag a Nyereményjátékhoz kapcsolódik, a Játékos személyes adatainak a Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezelésére vonatkozik, nem terjed ki sem a Szervező egyéb adatkezelési tevékenységére.
15. A Nyereményjáték vonatkozásában a személyes adatok kezelője a Szervező (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelő"). Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tett bejelentési azonosítója: NAIH/91962/2015
16. A személyes adatok kezelése a Játékos (a továbbiakban: „Érintett") jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul.
17. Az Érintett a Nyereményjátékba való, a 2-4. pont szerinti jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe, illetve a nyertessége esetén neve, lakcíme, személyi igazolványszáma, és mobiltelefonszáma, valamint a Szervező Nyereményjátékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges egyéb adata (így különösen adószáma, társadalombiztosítási azonosító jele) az Adatkezelő adatbázisába kerüljön és azokat Adatkezelő minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül 6 évig kezelje.
18. Az adatok kezelésének célja a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése.
19. Az Adatkezelő az Érintett fent meghatározott célból náluk kezelt személyes adatait – ide nem értve a 17-es pont szerinti adatkezelést – a Nyereményjáték kezdetétől a nyeremény átadásáig kezeli, majd azokat törli.
20. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak az Érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja. Az adatok megismerésére az Adatkezelő nyereményjáték lebonyolításával megbízott munkatársai jogosultak.
21. Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kiterjed az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatást az adatkezelő e-mailben is megadhatja.
22. Az Érintettnek jogában áll kérelmezni kezelt adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
23. Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
24. Az Érintett – amennyiben álláspontja szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, illetőleg az Adatkezelő megsértette személyes adataihoz fűződő jogait – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) fordulhat, vagy a Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
25. A jogérvényesítés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetséges.
Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A bírósági jogérvényesítés esetén az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerinti, azaz a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27, levelezési cím: 1363 Pf. 16., tel.: +36-1-354-6000) hatáskörébe tartozik, de a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

pr-cikk