2014. szeptember 1-től a 3 éves gyermekek számára kötelező az óvodába járás. A változás először azokat a gyerekeket érinti, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

A törvény felmentési lehetőséget biztosít a fenti szabály alól, amennyiben azt a szülő kezdeményezi a jegyző, illetve egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó felé. A döntéshez az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentés a gyermek ötödik életévének betöltéséig adható, amennyiben ezt a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolttá teszi.

5 éves kortól mindenki óvodaköteles!

Betöltött 5. életévtől minden gyermek számára kötelező - az iskolaérettség eléréséig - 1 évet akkreditált óvodában tölteni.

Ha gyermekünket magánóvodában szeretnénk elhelyezni, akkor kiemelt fontosságú, hogy a döntés előtt tájékozódjunk az intézmény akkreditációjával kapcsolatban. (Amennyiben az intézmény nem akkreditált, úgy 5 éves kortól másik óvodát kell keresnünk.) Ezzel kapcsolatban a területileg illetékes önkormányzat oktatási hivatala ad tájékoztatást, illetve az Oktatási Hivatal honalapján is rákereshetünk az intézményre.

Forrás: Thinkstock

Az óvodai beíratás rendje nem változott, főszabályként a gyermeket abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. A lakóhely, tartózkodási hely alapján illetékes óvoda a jelentkezést csak helyhiány esetén utasíthatja el. A felvételről az óvoda vezetője dönt.

Melyik intézménytípus a megfelelő?

Ezt mindenki egyéni igényei – és persze pénztárcája – alapján döntheti el. Az önkormányzati óvodák ingyenesen vehetők igénybe, a magán, egyházi óvodák és a családi napközik térítési díj ellenében fogadják a gyerekeket. Összességében elmondható, hogy az önkormányzati óvodákban felkészült pedagógusok, fejlesztő pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel - nagyobb csoportlétszám mellett. A 3 éves kortól kötelező óvodai elhelyezéshez szükséges férőhelyeket az önkormányzatoknak kell biztosítani. Ez egyes esetekben 25-30 fős csoportokat is eredményez. Ha a kicsi igényli a nagyobb odafigyelést, biztonságot nyújt számára egy kisebb közösség, vagy szimpatizálunk valamilyen alternatív módszerrel, akkor a magánovi és a családi napközi, azaz csana kínál jobb megoldást.

5 éves korig családi napköziben is elhelyezhető az óvodás korú gyermek!

2013 májusában elfogadott módosítás alapján a 3 éves kortól kötelezővé tett óvodáztatás családi napköziben is teljesíthető. A szülő döntése alapján így: önkormányzati, magán- és egyházi óvodák mellett családi napköziben is elhelyezhető 3 éves, óvodaköteles gyermekünk. Előírás, hogy a csanában óvodapedagógus foglalkozzon a kicsikkel, illetve az intézménynek figyelembe kell vennie az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját.